September 4, 2018

Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου για την Παιδεία

Το Υπουργικό Συμβούλιο, σε συνέχεια της Απόφασής του της 4ης Ιουλίου 2018 (Αριθμός Εμπιστευτικής Πρότασης ΕΜ 1189/2018), μετά από εισήγηση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού και αφού έτυχε ενημέρωσης από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας των διαμειφθέντων στις 27 Ιουλίου 2018 κατά τη συνάντηση του με τις Εκπαιδευτικές Οργανώσεις και λαμβάνοντας υπόψη  την πρόταση που από κοινού είχε συνδιαμορφωθεί κατά τη συνάντηση τους με το Πρόεδρο της Δημοκρατίας στις 23 Αυγούστου 2018, όπως αυτή έχει τελικά διαμορφωθεί με την πρόταση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας στις 30 Αυγούστου 2018, αποφάσισε τα ακόλουθα:

1. Επαναβεβαίωσε την αποφασιστικότητα της Κυβέρνησης να συνεχίσει τον εφ΄ όλης της ύλης διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την ποιοτική αναβάθμιση της δημόσιας παιδείας.

2. Μέσα σ΄ αυτό το πλαίσιο αποφάσισε την τροποποίηση της Απόφασης της 4ης Ιουλίου 2018, ως ακολούθως:

α)  Βιολογικός Παράγοντας: Η Μείωση της απαλλαγής από διδακτικό χρόνο από δύο σε μία διδακτική περίοδο, θα αντισταθμιστεί είτε με «μοριοδότηση» είτε με άλλα ωφελήματα εάν τούτο συμφωνηθεί κατά τη διάρκεια του διαλόγου με τις εκπαιδευτικές Οργανώσεις που θα ακολουθήσει.

β) Παράγοντας Αρχαιότητας: Όσον αφορά τους Βοηθούς Διευθυντές περιορίζεται η μείωση της απαλλαγής από τον διδακτικό χρόνο ως εξής:

 

-          Από τις 12 διδακτικές περιόδους στις 13 διδακτικές περιόδους.

-          Από τις 10 διδακτικές περιόδους στις 12 διδακτικές περιόδους.

-          Από τις 8 διδακτικές περιόδους στις 9 διδακτικές περιόδους.

γ) Υπεύθυνος Τμήματος:  Η Μείωση της απαλλαγής από διδακτικό χρόνο από δύο σε μία διδακτική περίοδο, θα αντισταθμιστεί από  «μοριοδότηση» της μίας περιόδου των αντίστοιχων εκπαιδευτικών, στο πλαίσιο του Σχεδίου Αξιολόγησης που θα συζητηθεί στη συνέχεια. Κατά τη διάρκεια του διαλόγου με τις Εκπαιδευτικές Οργανώσεις θα εξεταστεί το όλο ζήτημα των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Υπευθύνων Τμήματος.

δ)   Εάν κατά τον διάλογο που θα ακολουθήσει επί του εξορθολογισμού του διδακτικού χρόνου προκύψουν διαφοροποιήσεις σε σχέση με τη σημερινή Απόφαση, προς όφελος των εκπαιδευτικών, αυτές θα τους αποδοθούν  σταδιακά με ανάλογο χρόνο τα επόμενα τρία διδακτικά έτη.

ε) Νεοεισερχόμενοι: Αναστέλλεται προσωρινά το μέτρο κατάργησης της απαλλαγής για τον βιολογικό παράγοντα για τους νεοεισερχόμενους και θα αποτελέσει αντικείμενο του διαλόγου που θα επακολουθήσει.

3. Επιπρόσθετα, αποφάσισε όπως εξουσιοδοτήσει τους Υπουργούς Παιδείας και Πολιτισμού, Οικονομικών και Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπως παραπέμψουν στη ΜΕΠΕΥ τυχόν εργασιακά θέματα, ενώ για τα μέτρα που  άπτονται του εξορθολογισμού του συστήματος των απαλλαγών, ο διάλογος θα γίνει από τριμελή Υπουργική Επιτροπή της οποίας θα προεδρεύει ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού και θα συμμετέχουν η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (υπό την ιδιότητά του ως τέως Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού), η οποία θα πλαισιώνεται από ομάδα εμπειρογνωμόνων.

4. Το Υπουργικό Συμβούλιο, επιβεβαιώνει την Απόφαση που λήφθηκε στις 04 Ιουλίου  2018, όπως οι όποιες εξοικονομήσεις προκύψουν από τον εξορθολογισμό του εξωδιδακτικού χρόνου,  διατεθούν για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων και δράσεων για αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, όπως θα αποφασιστούν κατά τη διάρκεια του διαλόγου.  

 5. Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφασίζει πως έναντι του χρόνου που μέχρι τώρα παραχωρείται στους αξιωματούχους των Εκπαιδευτικών Οργανώσεων (ΟΕΛΜΕΚ, ΟΛΤΕΚ, ΠΟΕΔ), θα παραχωρηθεί χρόνος ίσος με δύο εκπαιδευτικούς πλήρους απασχόλησης  σε κάθε Οργάνωση. Συμπληρωματικά θα δοθεί αντίστοιχος συνδικαλιστικός χρόνος που να μην υπερβαίνει το ποσό   των €100.000 για την ΟΛΤΕΚ, €175.000 για την ΟΕΛΜΕΚ και €175.000 για την ΠΟΕΔ, που να αφορά στο κόστος μισθοδοσίας των εκπαιδευτικών στους οποίους θα παραχωρηθεί συνδικαλιστικός χρόνος.

6. Νοουμένου ότι, οι σημερινές Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου γίνουν αποδεκτές από τις εκπαιδευτικές οργανώσεις και τους εκπαιδευτικούς, το Υπουργικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί  τον Υπουργό Οικονομικών να ετοιμάσει σχέδιο για εφάπαξ, εφαρμογή μέτρου πρόωρης αφυπηρέτησης, το οποίο για τους εκπαιδευτικούς της Μέσης Εκπαίδευσης, θα εφαρμόζεται από το 60ο έτος ενώ για τους εκπαιδευτικούς της Δημοτικής Εκπαίδευσης από το 58ο έτος.

7. Οι εν λόγω Αποφάσεις θα έχουν ισχύ μέχρι την κατάληξη του διαλόγου, οι οποίος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το τέλος Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους. 

 8. Το Υπουργικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί:

 α)       Τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, όπως γνωστοποιήσει την παρούσα Απόφαση      προς τις συνδικαλιστικές εκπαιδευτικές οργανώσεις και το σύνολο των εκπαιδευτικών         που υπηρετούν σε όλες τις βαθμίδες.

β)       Όλους τους αρμόδιους Υπουργούς όπως ενεργήσουν για υλοποίηση όλων των  Αποφάσεων που έχουν ληφθεί.