November 19, 2018

Τελετή διαβεβαίωσης Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων κ. Γιαννάκη Παπαδούρη

Ο σημερινός διορισμός του κυρίου Γιαννάκη Παπαδούρη στη θέση του Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτωναποτελεί υλοποίηση της απόφασης μας, για την ανάπτυξη  των ορεινών περιοχών μέσα από την υιοθέτηση και την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου Στρατηγικού Σχεδιασμού Ανάπτυξης.

Αναγνωρίζοντας αφενός τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ορεινές κοινότητες και αφετέρου τη δυναμική και τις προοπτικές τους,στόχος μας είναι μέσα από τον Στρατηγικό Σχεδιασμό Ανάπτυξης, οι ορεινές κοινότητες να συγκροτηθούν περιφερειακά, αναλόγως επαρχίας, ως ενιαία αναπτυξιακή οντότητα και να αναδειχθούν σε ελκυστικό τόπο διαβίωσης και δραστηριοποίησης.

Στο πλαίσιο αυτό, ο μέχρι σήμερα προσωπικός μου Σύμβουλος, κύριος Γιαννάκης Παπαδούρης, διοριζόμενος στη θέση του Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων, σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς, θα αναλάβει τον συντονισμό της ετοιμασίας του Στρατηγικού Σχεδιασμού ανάπτυξης των ορεινών κοινοτήτων του Τροόδους, της ορεινής Λάρνακος και Πάφου.

Ο σχεδιασμός αυτός θα αξιολογήσει και θα λάβει υπόψη όλες τις επιμέρους μελέτες που εκπονήθηκαν κατά καιρούς, ή και νέες μελέτες που ήδη δρομολογήθηκαν.

 

Ο ίδιος ο κύριος Παπαδούρης, αμέσως μετά το διορισμό του ως προσωπικού μου Συμβούλου, ανέλαβε με ιδία έξοδα και ανέθεσε τον Σεπτέμβριο του  2017 την εκπόνηση της Στρατηγικής Ανάπτυξης Τροόδους στο εξειδικευμένο για την γνώση και εμπειρία στην ανάπτυξη και διαχείριση περιοχών της υπαίθρου, Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

 

Οι πρώτες διαπιστώσεις, από αρχικά τα στάδια της εκπόνησης της εν λόγω Στρατηγικής, ανέδειξαν ενδιαφέροντα και αισιόδοξα στοιχεία για την ανάπτυξη και το μέλλον του Τροόδους.

 

Στόχος είναι η υιοθέτηση Ολοκληρωμένης Πολιτικής Ανάπτυξης για την Ορεινή Κύπρο, μέσω της θεσμικής και νομικής κατοχύρωσης του όρου «ορεινότητα», κατ’ αντιστοιχία της «νησιωτικότητας», που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και άλλων αντίστοιχων προσδιορισμών που συναντώνται σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ.

 

Με τον τρόπο αυτό, θα γίνει κατορθωτή η εξειδίκευση σχεδίων και χρηματοδοτικών προγραμμάτων, που θα αποσκοπούν στη δημιουργία ανταγωνιστικής αγροτικής οικονομίας. Προς επίτευξη τούτου θέτουμε ως βάση τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης πολιτικής γεωργικής ανάπτυξης με συγκεκριμένα μέτρα και δράσεις, την προώθηση της μεταποίησης και των ποιοτικών χαρακτηριστικών εμβληματικών αγροτροφίμων με τον παράλληλο νομικό καθορισμό της έννοιας «βιοτεχνία» και «οικοτεχνία».

Την ίδια στιγμή, στις κατευθύνσεις των μελετητών δε μπορεί παρά να  περιλαμβάνεται δέσμη προτάσεων για αναστροφή της πληθυσμιακής αποψίλωσης. 

Ως εκ τούτου, προχωρούμε στην διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης πολιτικής στήριξης και προσέλκυσης πληθυσμού με μέτρα και κίνητρα για την διαμόρφωση συνθηκών κατοικίας, απασχόλησης και διαβίωσης.

Στόχος μας είναι επίσης η διαμόρφωση ενός προτύπου ορεινού κυπριακού τουρισμού προσαρμοσμένο στο φυσικό, πολιτιστικό και οικιστικό περιβάλλον των ορεινών περιοχών.

Λαμβάνοντας την ίδια στιγμή υπόψη τις δυσκολίες που εμφανίζονται κατά την εφαρμογή της υφισταμένης Δήλωσης Πολιτικής, έχουν διατυπωθεί σχετικές κατευθύνσεις και προτάσεις για τις αναγκαίες προσαρμογές  που απαιτούνται  ειδικά στις ορεινές περιοχές, ούτως ώστε να υπάρξει μια αποτελεσματική οικιστική, πολεοδομική και χωροταξική πολιτική στο πλαίσιο μιας αειφόρου και ολοκληρωμένης ανάπτυξης.

 

Φίλες και φίλοι,

Έχοντας πρόσθετα την πολιτική βούληση και την αποφασιστικότητα να υλοποιήσουμε τον Στρατηγικό Σχεδιασμό, ετοιμάζουμε τους μηχανισμούς για την εφαρμογή του.

Ως προς τούτο, έχει διοριστεί Διυπουργική και Καθοδηγητική Επιτροπή με αρμοδιότητα το συντονισμό και την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Ανάπτυξης για την Ορεινή Κύπρο.

Εξαιρετικής και καθοριστικής σημασίας απόφαση για την διαμόρφωση, ολοκλήρωση και εφαρμογή αυτής της πολιτικής, αποτελεί επίσης ο διορισμός Τεχνικών Επιτροπών και Εξειδικευμένων Ομάδων Εργασίας σε επίπεδο Υπουργείων, για διαβούλευση με την επιστημονική ομάδα κατά τον καθορισμό των σχεδίων δράσης της.

 

Κυρίες και κύριοι,

Δε μπορούμε παρά να νιώθουμε δικαιωμένοι για τις ενέργειες μας αυτές, αφού για πρώτη φορά η Κυπριακή Δημοκρατία προχωρεί στην υλοποίηση Στρατηγικού Σχεδιασμού ολιστικής προσέγγισης ως ενιαίας περιφέρειας των ορεινών περιοχών Τροόδους, της ορεινής Λάρνακας και Πάφου.

Πέραν όμως των δικών μας ενεργειών και αποφασιστικότητας, είναι απαραίτητη η συνέργεια και η δραστηριοποίηση όλων των εμπλεκομένων φορέων, των  τοπικών παραγωγικών, αναπτυξιακών, επαγγελματικών και αυτοδιοικητικών παραγόντων και γενικότερα όλων των αρμοδίων φορέων, προκειμένου σε σύντομο χρονικό διάστημα να έχουμε απτά αποτελέσματα.

Κύριε Παπαδούρη, δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία ότι η μέχρι τώρα αγαστή συνεργασία που έχουμε αναπτύξει τα τελευταία χρόνια όσον αφορά το κοινό μας όραμα για την ανάπτυξη της περιοχής Τροόδους, θα ενισχυθεί περαιτέρω με την ανάληψη των νέων καθηκόντων σας.

Θέλω προς τούτο θερμά να σας συγχαρώ και λαμβάνοντας υπόψη την ώθηση που δώσατε με τον σχεδιασμό σας για την ευρύτερη περιοχή Τροόδους μέσα από μία καθόλα οικειοθελή και ανιδιοτελή προσφορά, είμαι απολύτως βέβαιος για την επιτυχία του ομολογουμένως απαιτητικού έργου που αναλαμβάνετε.

 

Σας ευχαριστώ.