November 23, 2018

Παρουσίαση του Σχεδίου Αειφόρου Ανάπτυξης του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα

Θα χαρακτήριζα τη σημερινή μέρα σαν μέρα ορόσημο, αφού κατά τη σημερινή διάσκεψη θα γίνει ενδελεχής ενημέρωση για το Σχέδιο Αειφόρου Ανάπτυξης του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα και τον ευρύτερο σχεδιασμό της Κυβέρνησης  για την περιοχή και τις επηρεαζόμενες κοινότητες.

Είναι καλά γνωστό πως η ορθολογική διαχείριση της χερσονήσου του Ακάμα προς όφελος του περιβάλλοντος και των αναπτυξιακών προοπτικών των τοπικών κοινοτήτων αποτελεί ένα ζήτημα που απασχολεί την Πολιτεία και την κοινωνία εδώ και τέσσερις σχεδόν δεκαετίες. 

Η όλη εκκρεμότητα που είχε παρατηρηθεί τόσο σχετικά με την εκπόνηση ενός συνολικού χωροταξικού σχεδιασμού όσο και για τα θέματα ανάπτυξης και κοινωνικό-οικονομικού αντίκτυπου στην περιοχή, οδήγησε στην υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος λόγω του ανεπαρκούς ελέγχου των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και των μη ικανοποιητικών μέτρων προστασίας του.

Την ίδια στιγμή, δημιούργησε ένα δικαιολογημένο αίσθημα ανισότητας στις τοπικές κοινότητες, καθώς παρακολουθούσαν τη χερσόνησο να φθίνει και να μην επωφελούνται από τις οικονομικές δραστηριότητες στην περιοχή που θα μπορούσε να υπερβαίνουν τα €40 εκατομμύρια ετησίως.

Αναγνωρίζοντας τα ανωτέρω και επιδιώκοντας να τα αντιμετωπίσει με αποτελεσματικότητα, η Κυβέρνηση κήρυξε το 2016 όλα τα κρατικά δάση, καθώς και άλλη κρατική γη εντός της περιοχής Natura 2000 του Ακάμα, σε Εθνικό Δασικό Πάρκο,

Παράλληλα, δόθηκαν οδηγίες σε Κύπριους αλλά και διεθνείς εμπειρογνώμονες με σημαντική εμπειρία στην εκπόνηση παρόμοιων μελετών για την ετοιμασία σχεδίου αειφόρου διαχείρισής του Ακάμα.

Σημειώνεται πως υπήρξαν εκτεταμένες διαβουλεύσεις με όλους τους ενδιαφερόμενους και Δημόσια Διαβούλευση πριν την παράδοση του Σχεδίου τον περασμένο Φεβρουάριο, ενώ στη συνέχεια δόθηκε στο Υπουργείο Γεωργίας ο απαραίτητος χρόνος για να γίνουν επιπρόσθετες διαβουλεύσεις, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συναίνεση, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τις ευαισθησίες ή/και ανησυχίες των εμπλεκόμενων φορέων.  

Με πρόσφατη απόφαση, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τις βασικές πρόνοιες και στόχους του Σχεδίου, εξουσιοδοτώντας παράλληλα τον Υπουργό Γεωργίας να προχωρήσει στον λεπτομερή καθορισμό των προδιαγραφών των έργων που θα γίνουν στο Πάρκο και να συνεχίσει τις απαραίτητες διαβουλεύσεις για την οριστικοποίηση συγκεκριμένων πτυχών του σχεδίου.  

Στόχος μας είναι να έχουμε σε σταθερή βάση τις απόψεις όλων των ενδιαφερόμενων φορέων, των Τοπικών Αρχών των οικονομικών φορέων καθώς και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, οι οποίες, έως έχουμε αποδείξει, λαμβάνονται σοβαρά υπόψη στην υλοποίηση του σχεδίου.

Όσον αφορά τα σχετικά χρονοδιαγράμματα, το Σχέδιο  αναμένεται να εγκριθεί πριν από το τέλος του 2019, με εκτιμώμενη έναρξη των εργασιών το 2020 και πλήρη υλοποίηση του συνόλου των έργων εντός του 2022.    

Σημειώνεται πως το Φθινόπωρο του 2019 αναμένεται να ολοκληρωθεί και το Τοπικό Σχέδιο των Κοινοτήτων του Ακάμα που αναμένουμε πως θα ενισχύσει τις οικονομικές δυνατότητες της περιοχής, αντιμετωπίζοντας τις όποιες ανησυχίες ή προβληματισμούς σχετικά με το εύρος της ανάπτυξης που θα επιτρέπεται, με πλήρη σεβασμό στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Αυτός είναι ένας από τους πλέον σημαντικούς λόγους που και το Σχέδιο του Εθνικού Δασικού Πάρκου του Ακάμα δεν έχει οριστικοποιηθεί, καθώς είναι αναγκαίο να εναρμονιστεί πλήρως με τις πρόνοιες του Τοπικού Σχεδίου.

 

Φίλες και Φίλοι,

Επειδή ο Υπουργός θα ενημερώσει λεπτομερώς στη συνέχεια τις πρόνοιες και τους στόχους του Σχεδίου, θα περιοριστώ στις βασικές επιδιώξεις μας, που δεν είναι άλλες από:

  •           Την προστασία της βιοποικιλότητας της περιοχής.

 

  •           Την ήπια ανάπτυξη ιδιωτικών περιουσιών της ευρύτερης περιοχής και κοινοτήτων, με πλήρη αξιοποίηση των ανταγωνιστικών τους πλεονεκτημάτων.

 

  •                   Την ενίσχυση της επισκεψιμότητας στην περιοχή, με συναφή οικονομικά οφέλη,  μέσω δημιουργίας νέων υποδομών κοινής ωφελείας και τη δημιουργία 14 σημείων διευκολύνσεων και ενημέρωσης.

 

Στο σημείο αυτό να αναφέρω πως θα υπάρχει σύστημα διαχείρισης του Εθνικού Δασικού Πάρκου με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων και των τοπικών αρχών, ενώ η κεφαλαιουχική επένδυση του Κράτους θα ανέλθει στα €6 εκατομμύρια, με ετήσιες λειτουργικές δαπάνες περί το μισό εκατομμύριο ευρώ.

 

Κυρίες και Κύριοι,

Με την υλοποίηση του Σχεδίου που παρουσιάζουμε σήμερα, περνάμε επιτέλους από τις μελέτες, τις συζητήσεις και τις διαβουλεύσεις δεκαετιών σε συγκεκριμένα έργα που θα προστατεύσουν τον ανεκτίμητο φυσικό πλούτο της περιοχής και θα λειτουργήσουν προς όφελος των κοινοτήτων.

Είναι καλά γνωστό ότι οι ενδιαφερόμενοι φορείς έχουν σε αρκετά σημεία διαφορετικές απόψεις ή προσεγγίσεις. Είμαι όμως βέβαιος ότι όλοι συμμερίζονται την ανάγκη να προχωρήσουμε επιτέλους με ένα σχέδιο που θα αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις υφιστάμενες προκλήσεις και θα αναβαθμίσει την περιοχή, καθιστώντας τον Ακάμα πρότυπο πάρκο σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.

Θέλω να συγχαρώ όλους όσους συνέβαλαν για να φθάσει το Σχέδιο στο τελικό στάδιο, ιδιαίτερα τους μελετητές, τις κοινότητες της περιοχής, τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα και όλους εκείνους που υπέβαλαν εποικοδομητικές απόψεις ή/και εύλογους προβηματισμούς.

Η υλοποίηση του Σχεδίου Αειφόρου Ανάπτυξης του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα έχει ουσιαστικά ξεκινήσει. Θα αναμένουμε και θα παρακολουθούμε στενά την υλοποίηση των έργων που προβλέπονται σε αυτό, ώστε το Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακάμα να καταστεί με την πλήρη λειτουργία του το 2022, ένα σύγχρονο και λειτουργικό Πάρκο, προς όφελος του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής, της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας, και της ευρύτερης ποιοτικής αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος του τόπου.

 

Σας ευχαριστώ.